Close

K-Yan

Sr. No State Count Action
1 Andaman Nicobar 0
2 Andhra Pradesh 0
3 Arunachal Pradesh 0
4 Assam 32
5 Bihar 50
6 Chhattisgarh 97
7 Dadar Nagar Haveli 0
8 Daman & Diu 0
9 Delhi 0
10 Goa 0
11 Gujarat 54
12 Haryana 48
13 Himachal Pradesh 0
14 Jammu & Kashmir 0
15 Jharkhand 74
16 Karnataka 4
17 Kerala 0
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 152
20 Maharashtra 140
21 Manipur 0
22 Meghalaya 44
23 Mizoram 0
24 Nagaland 0
25 Odisha 57
26 Puducherry 0
27 Punjab 38
28 Rajasthan 50
29 Sikkim 0
30 Tamil Nadu 15
31 Telangana 0
32 Tripura 0
33 Uttar Pradesh 106
34 Uttarakhand 20
35 West Bengal 3