Close

Competitive Exam Training

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 4
2 Andhra Pradesh 80
3 Arunachal Pradesh 85
4 Assam 128
5 Bihar 154
6 Chhattisgarh 141
7 Dadar Nagar Haveli 4
8 Daman & Diu 8
9 Delhi 0
10 Goa 8
11 Gujarat 134
12 Haryana 88
13 Himachal Pradesh 48
14 Jammu & Kashmir 89
15 Jharkhand 101
16 Karnataka 122
17 Kerala 56
18 Lakshadweep 4
19 Madhya Pradesh 208
20 Maharashtra 158
21 Manipur 70
22 Meghalaya 44
23 Mizoram 32
24 Nagaland 45
25 Odisha 120
26 Puducherry 16
27 Punjab 88
28 Rajasthan 133
29 Sikkim 16
30 Tamil Nadu 129
31 Telangana 121
32 Tripura 32
33 Uttar Pradesh 339
34 Uttarakhand 61
35 West Bengal 100