Close

Survey

Sr. No State HouseHold Action
1 Andaman Nicobar 676
2 Andhra Pradesh 19678
3 Arunachal Pradesh 13353
4 Assam 24286
5 Bihar 29569
6 Chhattisgarh 36567
7 Dadar Nagar Haveli 618
8 Daman & Diu 1200
9 Delhi 0
10 Goa 1432
11 Gujarat 22682
12 Haryana 17682
13 Himachal Pradesh 7643
14 Jammu & Kashmir 14792
15 Jharkhand 22932
16 Karnataka 23388
17 Kerala 12385
18 Lakshadweep 653
19 Madhya Pradesh 40170
20 Maharashtra 35100
21 Manipur 9708
22 Meghalaya 7321
23 Mizoram 4911
24 Nagaland 6783
25 Odisha 23911
26 Puducherry 2656
27 Punjab 18361
28 Rajasthan 26416
29 Sikkim 2788
30 Tamil Nadu 29662
31 Telangana 23213
32 Tripura 7169
33 Uttar Pradesh 73608
34 Uttarakhand 11374
35 West Bengal 27559