Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 140
2 Andhra Pradesh 3770
3 Arunachal Pradesh 2905
4 Assam 5004
5 Bihar 5497
6 Chhattisgarh 6363
7 Dadar Nagar Haveli 140
8 Daman & Diu 280
9 Delhi 0
10 Goa 225
11 Gujarat 4951
12 Haryana 3635
13 Himachal Pradesh 1681
14 Jammu & Kashmir 3625
15 Jharkhand 3331
16 Karnataka 4453
17 Kerala 1961
18 Lakshadweep 140
19 Madhya Pradesh 7175
20 Maharashtra 5869
21 Manipur 2800
22 Meghalaya 1540
23 Mizoram 1122
24 Nagaland 1680
25 Odisha 4578
26 Puducherry 840
27 Punjab 2921
28 Rajasthan 4704
29 Sikkim 419
30 Tamil Nadu 5116
31 Telangana 3464
32 Tripura 1075
33 Uttar Pradesh 13111
34 Uttarakhand 2101
35 West Bengal 3502