Close

Education - BCC

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 140
2 Andhra Pradesh 3770
3 Arunachal Pradesh 2810
4 Assam 4914
5 Bihar 5735
6 Chhattisgarh 6435
7 Dadar Nagar Haveli 140
8 Daman & Diu 280
9 Delhi 0
10 Goa 280
11 Gujarat 4954
12 Haryana 3639
13 Himachal Pradesh 1681
14 Jammu & Kashmir 3630
15 Jharkhand 3247
16 Karnataka 4470
17 Kerala 1961
18 Lakshadweep 140
19 Madhya Pradesh 7079
20 Maharashtra 6018
21 Manipur 2800
22 Meghalaya 1540
23 Mizoram 1122
24 Nagaland 1680
25 Odisha 4556
26 Puducherry 840
27 Punjab 2972
28 Rajasthan 4634
29 Sikkim 420
30 Tamil Nadu 5117
31 Telangana 3464
32 Tripura 1072
33 Uttar Pradesh 13648
34 Uttarakhand 2071
35 West Bengal 3593