Close

Education - BCIT

Sr. No State Beneficiaries Action
1 Andaman Nicobar 32
2 Andhra Pradesh 751
3 Arunachal Pradesh 1111
4 Assam 1422
5 Bihar 2204
6 Chhattisgarh 1420
7 Dadar Nagar Haveli 58
8 Daman & Diu 116
9 Delhi 0
10 Goa 102
11 Gujarat 1929
12 Haryana 1178
13 Himachal Pradesh 615
14 Jammu & Kashmir 1218
15 Jharkhand 1392
16 Karnataka 1402
17 Kerala 750
18 Lakshadweep 0
19 Madhya Pradesh 3047
20 Maharashtra 1501
21 Manipur 197
22 Meghalaya 223
23 Mizoram 425
24 Nagaland 412
25 Odisha 1740
26 Puducherry 232
27 Punjab 986
28 Rajasthan 1524
29 Sikkim 118
30 Tamil Nadu 1856
31 Telangana 1400
32 Tripura 474
33 Uttar Pradesh 4247
34 Uttarakhand 754
35 West Bengal 1280